Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

2 września, 2015

​Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

Podobnie jak w latach ubiegłych, we wszystkich szkołach na terenie Gminy Gdów, będzie realizowany Rządowy program „Wyprawka szkolna”, w ramach którego można składać wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników.

Zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938) w roku szkolnym 2015/2016 dofinansowanie obejmie:

1) uczniów:

– klasy III szkoły podstawowej
– klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
– klasy IV technikum,

2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, klasy II i III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników (…)

 

Z pomocy będą mogli skorzystać uczniowie uczęszczający do jednej z powyższych klas, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) – wynoszącego obecnie 574 zł netto.

W tym przypadku do wniosku należy dołączyć:

a)      jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca przedkłada zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

b)      jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., wnioskodawca przedkłada dokumenty pozwalające określić dochód rodziny w 2013 r. (tj. roku poprzedzającym aktualny okres zasiłkowy) z ewentualnym uwzględnieniem zmiany sytuacji rodziny. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z rozporządzeniem w uzasadnionych przypadkach do wniosku rodzina może dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów w 2013 r.

W wyjątkowych sytuacjach z pomocy mogą również skorzystać uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę przekracza 574 zł. Istnieją tutaj jednak dwa warunki przyznania pomocy:

1) w rodzinie ucznia musi zajść jeden z powodów, będących podstawą do udzielenia pomocy społecznej, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, długotrwała choroba, alkoholizm, przemoc w rodzinie itp.),

2) liczba uczniów, którzy skorzystają z tego wariantu pomocy, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających rok szkolny 2015/2016 we wskazanych powyżej rodzajach klas.

W tym przypadku do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów –wnioskodawca dołącza uzasadnienie ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem występowania w rodzinie przypadków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnegodo wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dofinansowanie zakupu będzie wynosić:

1) do kwoty 225 zł – dla uczniów klasy III szkoły podstawowej;

2) do kwoty 445 zł – dla uczniów klasy IV technikum,

3) od kwoty 225 zł do 770 zł – dla uczniów z niepełnosprawnościami w zależności od rodzaju niepełnosprawności i podręczników, z których będą korzystać uczniowie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu „Wyprawka szkolna” proszone są o zachowanie dowodu zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek, paragon), a następnie o złożenie wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016. Wnioski pobiera się w szkole, do której uczeń uczęszcza.

Termin składania wniosków – 8 września 2015 r.

W N I O S E K

Kalendarium
czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Znajdż na naszej stronie
Pokaz slajdów

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Winiarach
Winiary 169, 32-420 Gdów, tel.: 12 251 72 27 e-mail: sekretariat@spwiniary.com.pl
Copyright by www.spwiniary.gdow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
BIP
Skip to content