Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły

23 maja, 2020

Dyrektor Szkoły informuje, iż w związku z wznowieniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego poniżej zostają zamieszczone procedury bezpieczeństwa przeciwdziałania rozprzestrzeniania COVID-19 od dnia 25 maja 2010r.

Procedura O-III

Oświadczenia rodziców – zestaw do procedury O-III

Poniżej umieszczamy procedury bezpieczeństwa w trakcie konsultacji oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły dla klas I-III oraz dla klasy VIII obowiązujące od 25.05.2020r, jak również dla pozostałych klas IV-VII obowiązujące od dnia 1.06.2020r

PROCEDURA DO STOSOWANIA COVID-19

Dyrektor Szkoły

Beata Kramarska

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

21 maja, 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Materiały są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Załączniki:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok_szkolny 2020-2021

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Klub Szkół UNICEF – kolejne informacje

21 maja, 2020

Drodzy Uczniowie,

To już kolejny miesiąc edukacji zdalnej, a co za tym idzie, kolejny miesiąc pracy Klubu Szkół UNICEF w tej formie.  Przypominam, że na stronie unicef-koronawirus.pl znajdziecie szereg materiałów ze sprawdzonymi informacjami. Na stronie znajdują się także ciekawe artykuły poświęcone tematyce edukacji, psychologii oraz zdrowia. 

Uzupełniono zasoby o nowy Przewodnik dla Młodzieży – co możesz zrobić podczas epidemii koronawirusa, w którym znajduje się jeszcze więcej inspiracji do działania. 

Barbara Szlachta-Kocwa

» czytaj więcej

Materiały dla uczniów 18-22.05.2020r.

16 maja, 2020

plastyka kl.IV, V, VI, VII

biologia kl.V -nagonasienne
biologia kl.VI- SSAKI
biologia kl.VII- homeostaza
biologia kl.VII- podsumowanie działu- rozmnażanie
biologia kl.VIII- Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody

przyroda kl.IV drzewa, typy lasów
przyroda kl.IV- LAS

matematyka kl. IV 18-21.05.2020 r.
matematyka kl. V 18-21.05.2020 r.
matematyka kl. VI 18-19.05.2020 r.
matematyka kl. VI 21-22.05.2020 r.
matematyka kl. VII 18-19.05.2020 r.
matematyka kl. VII 21-22.05.2020 r.
matematyka kl. VIII 18-21.05.2020 r.

historia kl. IV; V; VI od 18 – 20. 05. 20 r.
historia i WOS kl. VII i VIII 20-22.05.20r.

język polski kl. VIII 18-22.05.20r.
język polski kl.IV 18.05.20r.
język polski kl. V- 19-20.05.20r.
język polski kl. VI- 19-20.05.20r.
język polski kl. IV- 20- 21.05.20r.
język polski kl. VII- 20.05.20r.
język polski kl. VII-21.05.20r.
język polski kl. IV 22.05.20r.
język polski kl. VI 22.05.20r.
język polski kl. VII 22.05.20r.

zajęcia biblioteczne kl. I cz.4
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 34
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 35
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 36
Dla zuchów 8
koło biblioteczne kl. III cz.4

informatyka kl.VII
technika kl.IV-VI i informatyka kl.IV

język angielski i geografia kl. IV-VIII 18-22.05.20r.

religia kl.IV-VII 19.05.20r.
religia kl. IV – VII 21.05.20r.

fizyka – klasa VII – 18.05.
fizyka – klasa VIII – 18.05.
fizyka – klasa VII – 20.05.

fizyka – klasa VIII – 20.05.

informatyka – klasa VIII – 18.05.
informatyka – klasa V – 20.05.
informatyka – klasa VI – 20.05.

chemia kl. VIII 19.05.20r.
chemia kl.VII 19.05.20r.
chemia kl. VII 21.05.20r.
chemia kl. VIII 21.05.20r.

język angielski oddział przedszkolny 21.05.20r.

język niemiecki kl. VII – Stunde 18.05
język niemiecki kl. VII – Stunde 20.05
język niemiecki kl. VIII – Stunde 18.05
język niemiecki kl. VIII – Stunde 20.05

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

14 maja, 2020

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dziś, 8 maja br. przekazujemy go do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czekamy do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

  • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
  • oddziału dwujęzycznego,
  • oddziału międzynarodowego,
  • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
  • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
Do 4 sierpnia 2020 r.
 należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone
 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r.
 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

Dodatkowe terminy składania dokumentów

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Bez rekrutacji uzupełniającej

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

Konsultacje – zachęcamy do udziału

Ze względu na duże znaczenie terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 przekazujemy projekt harmonogramu do konsultacji.

Uwagi i opinie prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 maja br. do godz. 12.00.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

Warsztaty z programowania

12 maja, 2020

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji zainteresowanym Rodzicom, Nauczycielom i Opiekunom dzieci.

Już 19 i 20 maja ruszają cykle spotkań online, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK, w których – za darmo! – będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6. Wystarczy dostęp do internetu i chęć poświęcenia chwili czasu na naukę podstaw programowania.

Nauka programowania nigdy nie była łatwiejsza. Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko spróbowało swoich sił w kodowaniu, wystarczy, że wejdziesz na stronę www.klubmlodegoprogramisty.pl  i wypełnisz krótki formularz rejestracyjny. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz link, dzięki któremu co tydzień o tej samej porze, przez 10 tygodni, Twoje dziecko będzie poznawało tajniki programowania – korzystając z wirtualnych aplikacji i wsparcia wykwalifikowanych trenerów. Nie musisz niczego instalować – wystarczy jedno kliknięcie.

Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona ze względu na możliwości moderacji, więc nie czekajcie i rejestrujcie się już dziś. Mamy 1500 miejsc dla 1-, 2- i trzecioklasistów i 1500 dla 4- 5- i szóstoklasistów z całej Polski!

Rejestracja: www.klubmlodegoprogramisty.pl

Kluby Młodego Programisty to element projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”.

Projekt Zdalna Szkoła

12 maja, 2020
PROJEKT ZDALNA SZKOŁA

W ramach realizacji przez Gminę Gdów projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Winiarach otrzymała 2 laptopy do wykorzystania przez nauczycieli i uczniów podczas prowadzenia zdalnego nauczania.

Materiały dla uczniów 11-15.05.2020 r.

10 maja, 2020

matematyka kl. IV 11-14.05.2020 r.
matematyka kl. V 11-14.05.2020 r.
matematyka kl. VI 11-12.05.2020 r.
matematyka kl. VII 11-12.05.2020 r.
matematyka kl. VIII 11-14.05.2020 r.

matematyka kl. VI 14-15.05.2020 r.
matematyka kl. VII 14-15.05.2020 r.

biologia kl. VIII- WPŁYW CZŁOWIEKA NA RÓZNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ
biologia kl.V- paprotniki
biologia kl.VI- przegląd i znaczenie ptaków
biologia kl.VII- chooroby układu rozrodczego
biologia kl.VII- ROZWÓJ człowieka od narodzin do starości

historia kl. IV-VIII i WOS kl. VIII 11 – 15.05.20r.

informatyka kl.VII

język polski kl.IV 11.05.20r.
język polski kl.IV 11.05.20r.
język polski kl.V 11.05.20r.
język polski kl. VIII 11.05.20r.
język polski kl.IV 11.05.20r.
język polski kl.VI 12 i 13.05.20r.
język polski kl.VII 13.05.20r.
język polski kl. VII- 14.05.20r.
język polski kl.IV – 14.05.20r.
język polski kl.V- 15.05.20r.
język polski kl.VI 15 i 18.05.20r.
język polski kl.VII 15 i 18.05.20r.

plastyka kl.IV-VII

przyroda kl.IV- jezioro
przyroda kl.IV- warunki życia na lądzie

technika kl.IV-VI i informatyka kl.IV

zajęcia biblioteczne kl. I
koło biblioteczne kl. III, 3
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz.31
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 32
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 33

dla zuchów 7

język angielski i geografia klasy IV -VIII 11-15.05.20r

religia kl. IV -VII 12.05.20r.
religia kl.IV-VII 14.05.20r.

świetlica kl. O-VIII FOTOMONTAŻ

fizyka – klasa VII – 11.05.
fizyka – klasa VIII – 11.05.
fizyka – klasa VII – 13.05.
fizyka – klasa VIII – 13.05.

informatyka – klasy VIII – 11.05.
informatyka – klasy V – 13.05.
informatyka – klasy VI – 13.05.

chemia kl. VII 12.05.20r.
chemia kl. VIII 12.05.20r.
chemia kl. VII 14.05.20r.
chemia kl. VIII 14.05.20r.

język angielski oddział przedszkolny 14.05.20r.

język niemiecki kl. VII – Stunde 11.05
język niemiecki kl. VIII – Stunde 11.05
język niemiecki – Podsumowanie działu V – klasa VII
język niemiecki kl.VII – Stunde 13.05.
język niemiecki kl.VIII – Stunde 13.05

Materiały dla uczniów 04.05.-08.05.2020 r.

30 kwietnia, 2020

KONKURS/ WYZWANIE DLA KLAS O-VIII

matematyka kl. IV 04-05.05.2020 r.
matematyka kl. V 04-05.05.2020 r.
matematyka kl. VI 04-05.05.2020 r.
matematyka kl. VII 04-05.05.2020 r.
matematyka kl. VIII 04-05.05.2020 r.

matematyka kl. IV 06-07.05.2020 r.
matematyka kl. V 06-07.05.2020 r.
matematyka kl. VIII 06-07.05.2020 r.

matematyka kl. VI 07-08.05.2020 r.
matematyka kl. VII 07-08.05.2020 r.

biologia kl. V- MCHY
biologia kl. VI- PTAKI
biologia kl.VII- Funkcjonowanie układu rozrodczego żeńskiego
biologia kl.VII- Rozwój człowieka od zapłodnienia do narodzin
biologia kl.VIII- RÓŻNORODNOŚĆ
przyroda kl.IV- Z biegiem rzeki…

przyroda kl.IV- Warunki życia w wodzie

język polski kl.VIII 4.05.20r.
język polski kl. VIII 05.05.20r.
język polski kl.VIII 7.05.20r.
język polski kl.VIII8.05.20r.

plastyka kl. IV, V, VI 4-8.05.20r.

język angielski i geografia klasy IV-VIII 04-08.05.20r.

język angielski – oddział przedszkolny 07.05.20r.

język polski kl.IV 04.05.20r.
język polski kl.VI 04.05.20r.
język polski kl.VII 04,06.05.20r.
język polski kl.V 05-06.05.20r.
język polski kl.IV 06-07.05
język polski kl.VI 06,08.05
język polski kl.VII 06-08.05
język polski kl.IV 8.05.20r.
języka polski kl.V 8.05.20r.

Zajęcia biblioteczne kl. I
koło biblioteczne kl. III
biblioteka -Mała książka, wielki człowiek, cz. 28
biblioteka -Mała książka, wielki człowiek, cz. 29
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 30
Dla zuchów 6

historia kl. IV-VIII, 04.05.- 06.05.20r.
historia kl. VII i VIII i WOS kl. VIII 7-8.05.20r.

informatyka kl.VII
technika kl. IV-VI, informatyka kl.IV

fizyka – klasa VII – 04.05.
fizyka – klasa VIII – 04.05.
fizyka – klasa VII – 06.05.
fizyka – klasa VIII – 06.05.

informatyka – klasa VIII – 04.05.
informatyka – klasy V i VI (razem) – 06.05.

chemia kl. VII 05.05.20r.
chemia kl. VIII 05.05.20r.
chemia kl. VII 07.05.20r.
chemia kl. VIII 07.05.20r.

religia kl.IV-VII 5.05.20r.
religia kl. IV-VII 7.05.20r.

język niemeicki kl.VIII – Stunde 6.05
język niemiecki kl. VII – Stunde 4.05
język niemiecki kl. VIII – Stunde 4.05
jezyk niemeicki kl. VII – Stunde 6.05

Zapraszamy na kolejną transmisję pokazu cyrkowego

29 kwietnia, 2020

My też możemy razem z artystami działać ekologicznie i dać krople wody potrzebującym. Ale przede wszystkim musimy ją szanować każdego dnia, gdyż na świecie jest coraz mniej tego surowca, niezbędnego nam do życia. Szanujmy Wodę!

Występ dostępny pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=BlTCkMMJM6o

Miłego widowiska!

 

Dyrektor Szkoły

Beata Kramarska

Kalendarium
Sierpień 2020
P W Ś C P S N
« Cze    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Znajdż na naszej stronie
Pokaz slajdów

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Winiarach
Winiary 169, 32-420 Gdów, tel.: 12 251 72 27 e-mail: spwdyrektor@interia.pl
Copyright by www.spwiniary.gdow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
facebook ...