Bez kategorii

Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe

3 października, 2015

IMG_0640

W dniu 29.09.2015 r. w Wieliczce w Parku Kingi odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej  – Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe.

Szkołę w Winiarach reprezentowała grupa 7 uczniów w składzie:

 • Anna Dubiel
 • Anna Szostak
 • Agnieszka Zarywska
 • Patrycja Piech
 • Konrad Bodura
 • Wojciech Grochal
 • Szymon Konieczny

Patrycja Piech  zajęła VI miejsce i awansowała do finałów wojewódzkich.

Ze sportowym pozdrowieniem
mgr Beata Kramarska

 

Zakończenie projektu Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Gdów

11 września, 2015

Zakończył się projekt „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Gdów”. Mamy w naszej szkole piękny plac zabaw oraz dwie sale: edukacyjną i multimedialną dla dzieci z oddziału „0”.
Pani Zosia z dziećmi są bardzo szczęśliwi.

Dziękujemy.

IMG_0345

IMG_0352

IMG_7243

  

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

W dniu 30 czerwca 2015 roku została zakończona realizacja wszystkich zadań w ramach projektu „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Gdów”.

W ramach projektu w oddziale przedszkolnym „0” został wykonany:

 • nowoczesny plac zabaw wraz z nawierzchnią, 
 • doposażone zostały sanitariaty dla dzieci,
 • meble do sali (szafki, regały, biblioteczki itp.),
 • wyposażenie wypoczynkowe (pufy, krzesła, ławki itp.),
 • meble do szatni (ławeczki),
 • zabawki i pomoce dydaktyczne,
 • komplety zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi,
 • sprzęt audiowizualny (laptop, drukarka, projektor, ekran projekcyjny, telewizor, odtwarzacz DVD, tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem),
 • pralkę, baterię kuchenną.

W ramach oszczędności zakupione zostały:

 • sprzęt AGD: odkurzacz, froterka, lodówka,
 • multimedia: skaner, kserokopiarka, aparat fotograficzny,
 • pomoce dydaktyczne: kącik manipulacyjny, materiały plastyczne.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami projektu.

Wakacyjne remonty w naszej szkole

11 września, 2015

IMG_0244

Wakacje w naszej szkole były bardzo pracowite. Pomalowana została przez rodziców sala gimnastyczna i sala informatyczna, co było nie lada logistycznym wyzwaniem. Ale dzięki super Tacie Tomka okazało się to możliwe. Odnowione zostały również parkiety w dwóch salach lekcyjnych. Miło pracuje się i uczy w murach naszej szkoły.

DZIĘKUJĘ!!!!!!!!!!!!

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Beata Kramarska

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

2 września, 2015

​Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

Podobnie jak w latach ubiegłych, we wszystkich szkołach na terenie Gminy Gdów, będzie realizowany Rządowy program „Wyprawka szkolna”, w ramach którego można składać wnioski na dofinansowanie zakupu podręczników.

Zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 938) w roku szkolnym 2015/2016 dofinansowanie obejmie:

1) uczniów:

– klasy III szkoły podstawowej
– klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
– klasy IV technikum,

2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, klasy II i III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników (…)

 

Z pomocy będą mogli skorzystać uczniowie uczęszczający do jednej z powyższych klas, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) – wynoszącego obecnie 574 zł netto.

W tym przypadku do wniosku należy dołączyć:

a)      jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca przedkłada zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

b)      jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., wnioskodawca przedkłada dokumenty pozwalające określić dochód rodziny w 2013 r. (tj. roku poprzedzającym aktualny okres zasiłkowy) z ewentualnym uwzględnieniem zmiany sytuacji rodziny. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z rozporządzeniem w uzasadnionych przypadkach do wniosku rodzina może dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów w 2013 r.

W wyjątkowych sytuacjach z pomocy mogą również skorzystać uczniowie, w rodzinach których dochód na osobę przekracza 574 zł. Istnieją tutaj jednak dwa warunki przyznania pomocy:

1) w rodzinie ucznia musi zajść jeden z powodów, będących podstawą do udzielenia pomocy społecznej, wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. bezrobocie, długotrwała choroba, alkoholizm, przemoc w rodzinie itp.),

2) liczba uczniów, którzy skorzystają z tego wariantu pomocy, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów rozpoczynających rok szkolny 2015/2016 we wskazanych powyżej rodzajach klas.

W tym przypadku do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów –wnioskodawca dołącza uzasadnienie ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem występowania w rodzinie przypadków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnegodo wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Dofinansowanie zakupu będzie wynosić:

1) do kwoty 225 zł – dla uczniów klasy III szkoły podstawowej;

2) do kwoty 445 zł – dla uczniów klasy IV technikum,

3) od kwoty 225 zł do 770 zł – dla uczniów z niepełnosprawnościami w zależności od rodzaju niepełnosprawności i podręczników, z których będą korzystać uczniowie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu „Wyprawka szkolna” proszone są o zachowanie dowodu zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek, paragon), a następnie o złożenie wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016. Wnioski pobiera się w szkole, do której uczeń uczęszcza.

Termin składania wniosków – 8 września 2015 r.

W N I O S E K

Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016

24 sierpnia, 2015

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Poranna trasa autobusu szkolnego jak w zeszłym roku szkolnym.

 • Msza święta o godz. 8:30 w kościele w Dziekanowicach.
 • Odwóz dzieci ze szkoły do kościoła w Dziekanowicach o godz. 8:00 i w razie potrzeby o godz. 8:15.
 • Powrót do szkoły po zakończeniu Mszy świętej, inauguracja roku szkolnego oraz spotkanie z wychowawcami o godz. 10:00.
 • Odwóz dzieci po apelu około godz. 11:45.

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

21 lipca, 2015

Dopalacze_naFB

W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami,
tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu.

Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Więcej informacji: 
http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

27 czerwca, 2015

26 czerwca  2015 r. odbyła się uroczysta Msza św. w kościele w Dziekanowicach oraz akademia na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 przygotowana przez oddział przedszkolny pod opieką Pani Zofii Koniecznej. Po części artystycznej zostały wręczone nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, osiągnięcia sportowe oraz listy gratulacyjne i podziękowania dla Rodziców uczniów.

 

Życzymy wspaniałychbezpiecznych wakacji!
 

 Do zobaczenia!  🙂 

Pożegnanie szóstoklasistów – 2015 r.

27 czerwca, 2015

24 czerwca 2015 r. odbył się komers uczniów kl. VI, na który zostali także zaproszeni ich koledzy i koleżanki z klas IV-V. 

IMG_8632

25 czerwca 2015 r. uroczyście pożegnaliśmy szóstoklasistów kończących naukę w murach naszej szkoły. Absolwentom życzymy samych sukcesów na dalszej drodze życia. 🙂

IMG_8701

Dzień Patronki naszej szkoły – Św. Jadwigi Królowej

23 czerwca, 2015

"Jadwiga jest w sercu Polski. A Polska na każdym etapie swych dziejów
​              musi stwierdzić, że była i jest sobą w znacznej mierze przez Jadwigę".

Autor tych słów, święty Papież Jan Paweł II 8 czerwca 1997 r. w Krakowie kanonizował Królową Jadwigę. Dwa lata później ksiądz kardynał Franciszek Macharski ogłosił Panią Wawelską Patronką naszej szkoły. To przywilej, a jednocześnie wyzwanie: należeć do podopiecznych Świętej Królowej. Ona "chciała podobać się Panu Bogu w pokorze i łagodności, a nie w blasku drogich kamieni i złota". Przypomnieliśmy sobie o tym w Katedrze Wawelskiej w czasie spotkania przedstawicieli Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej z okazji XVIII rocznicy ogłoszenia Lilii Wawelu świętą. Przynieśliśmy naszej Patronce róże wdzięczności i Szkatułki Miłosierdzia. Są w nich niebieskie, czerwone i żółte serca oznaczające modlitwę, dobre czyny i jałmużnę. Na ręce księdza prałata Zdzisława Sandeckiego złożyliśmy ryngraf z symbolem i nazwą naszej szkoły. To szczególny dar naszych rodziców i nauczycieli, który został umieszczony w Katedrze Wawelskiej obok ryngrafów innych szkół. Przy sarkofagu, u stóp Czarnego Krzyża modliliśmy się słowami litanii. Jest to zbiór pięknych słów – odpowiedzi, co można zrobić, aby zostać świętym. Jadwiga często tam klękała, aby rozmawiać z Ukrzyżowanym Królem Miłości. Dzięki temu podejmowała decyzje zgodne z Jego wolą i dobrze służyła Panu Bogu i ludziom. Uczniowie i nauczyciele, którzy próbują podobnie postępować zostali nagrodzeni Perełkami Świętej Jadwigi Królowej. "Święci wychowują świętych…" Te słowa usłyszeliśmy podczas Mszy Świętej w Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach, którą odprawił ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz.  Karol Wojtyła – Jan Paweł II starał się naśladować Jej życie. Również najpierw rozmawiał z Panem Bogiem, a potem, otrzymawszy od Niego błogosławieństwo, pomagał ludziom. To szczególne miejsce – Dom Jana Pawła II, w którym spotkało się około tysiąc pielgrzymów z Polski oraz z Węgier. Tutaj mogliśmy przyjąć dary dla duszy i dla ciała – Najświętszy Sakrament, obiad i program artystyczny. Podziwialiśmy starannie przygotowane prezentacje SP nr 82 w Krakowie oraz uczennic różnych szkół, które także czerpią przykład z życia Jadwigi. Nasza koleżanka, Weronika otrzymała tytuł Królowej Dobroci. Żegnaliśmy się odnawiając nadzieję, że chętnie będziemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej i szkolnej modlitwie różańcowej. Będziemy ten czas traktować jak przywilej – przecież na rozmowę i ucztę zaprasza nas Pan Bóg – najlepszy Przyjaciel, Ktoś, kto kocha najbardziej.

"Święta Jadwigo Królowo, bądź naszym wzorem, naszą przewodniczką,
              abyśmy świadomi Bożej obecności jaśnieli świętą i czynną miłością. Amen."

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

15 czerwca, 2015

Tutaj można pobrać wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016.

A tutaj – z objaśnieniem dla uczniów – wykaz podręczników dla klas V-VI

Kalendarium
maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Znajdż na naszej stronie
Pokaz slajdów

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Winiarach
Winiary 169, 32-420 Gdów, tel.: 12 251 72 27 e-mail: sekretariat@spwiniary.com.pl
Copyright by www.spwiniary.gdow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
BIP
Skip to content