Ewelina Bujak

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

21 maja, 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Materiały są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Załączniki:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok_szkolny 2020-2021

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Materiały dla uczniów 18-22.05.2020r.

16 maja, 2020

plastyka kl.IV, V, VI, VII

biologia kl.V -nagonasienne
biologia kl.VI- SSAKI
biologia kl.VII- homeostaza
biologia kl.VII- podsumowanie działu- rozmnażanie
biologia kl.VIII- Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody

przyroda kl.IV drzewa, typy lasów
przyroda kl.IV- LAS

matematyka kl. IV 18-21.05.2020 r.
matematyka kl. V 18-21.05.2020 r.
matematyka kl. VI 18-19.05.2020 r.
matematyka kl. VI 21-22.05.2020 r.
matematyka kl. VII 18-19.05.2020 r.
matematyka kl. VII 21-22.05.2020 r.
matematyka kl. VIII 18-21.05.2020 r.

historia kl. IV; V; VI od 18 – 20. 05. 20 r.
historia i WOS kl. VII i VIII 20-22.05.20r.

język polski kl. VIII 18-22.05.20r.
język polski kl.IV 18.05.20r.
język polski kl. V- 19-20.05.20r.
język polski kl. VI- 19-20.05.20r.
język polski kl. IV- 20- 21.05.20r.
język polski kl. VII- 20.05.20r.
język polski kl. VII-21.05.20r.
język polski kl. IV 22.05.20r.
język polski kl. VI 22.05.20r.
język polski kl. VII 22.05.20r.

zajęcia biblioteczne kl. I cz.4
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 34
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 35
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 36
Dla zuchów 8
koło biblioteczne kl. III cz.4

informatyka kl.VII
technika kl.IV-VI i informatyka kl.IV

język angielski i geografia kl. IV-VIII 18-22.05.20r.

religia kl.IV-VII 19.05.20r.
religia kl. IV – VII 21.05.20r.

fizyka – klasa VII – 18.05.
fizyka – klasa VIII – 18.05.
fizyka – klasa VII – 20.05.

fizyka – klasa VIII – 20.05.

informatyka – klasa VIII – 18.05.
informatyka – klasa V – 20.05.
informatyka – klasa VI – 20.05.

chemia kl. VIII 19.05.20r.
chemia kl.VII 19.05.20r.
chemia kl. VII 21.05.20r.
chemia kl. VIII 21.05.20r.

język angielski oddział przedszkolny 21.05.20r.

język niemiecki kl. VII – Stunde 18.05
język niemiecki kl. VII – Stunde 20.05
język niemiecki kl. VIII – Stunde 18.05
język niemiecki kl. VIII – Stunde 20.05

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

14 maja, 2020

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dziś, 8 maja br. przekazujemy go do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czekamy do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

  • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
  • oddziału dwujęzycznego,
  • oddziału międzynarodowego,
  • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
  • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
Do 4 sierpnia 2020 r.
 należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone
 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r.
 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

Dodatkowe terminy składania dokumentów

Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Bez rekrutacji uzupełniającej

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

Konsultacje – zachęcamy do udziału

Ze względu na duże znaczenie terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 przekazujemy projekt harmonogramu do konsultacji.

Uwagi i opinie prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 maja br. do godz. 12.00.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

Zapraszamy na kolejną transmisję pokazu cyrkowego

29 kwietnia, 2020

My też możemy razem z artystami działać ekologicznie i dać krople wody potrzebującym. Ale przede wszystkim musimy ją szanować każdego dnia, gdyż na świecie jest coraz mniej tego surowca, niezbędnego nam do życia. Szanujmy Wodę!

Występ dostępny pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=BlTCkMMJM6o

Miłego widowiska!

 

Dyrektor Szkoły

Beata Kramarska

Materiały dla uczniów 27.04.-30.04.2020 r.

26 kwietnia, 2020

biologia kl.V- PODSUMOWANIE , TKANKI, ORGANY …
biologia kl.VI- PODSUMOWANIE ZMIENNOCIEPLNE KRĘGOWCE
biologia kl.VII- męski układ rozrodczy
biologia kl.VII- układ rozrodczy żeński
biologia kl.VIII- PODSUMOWANIE EKOLOGIA

przyroda kl. IV- PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI – Krajobraz…
przyroda kl.IV- obszary i obiekty chronione

historia kl. IV-VIII i WOS kl. VIII 27.04. 2020 r. do 30.04. 2020 r.

język niemiecki kl. VIII – Stunde 27.04
język niemiecki kl. VIII – Stunde 29.04
język niemiecki kl. VII – Stunde 29.04

plastyka kl.V, VI, VII

matematyka kl. IV 27-30 kwietnia 2020 r.
matematyka kl. V 27-30 kwietnia 2020 r.
matematyka kl. VI 27-30 kwietnia 2020 r.
matematyka kl. VII 27-30 kwietnia 2020 r.
matematyka kl. VIII 27-30 kwietnia 2020 r.

język polski kl.VIII 27.04.,28.04
język polski kl.VIII 30.04.20r.

język polski kl.V 27,28,29.04
język polski kl.VI 28-28.04
język polski kl.VII 27,29.04

zajęcia biblioteczne kl. I
biblioteka – Mała książka, wielki człowiek, cz. 26
biblioteka -Mała książka, wielki człowiek, cz. 27
Dla zuchów – 5
koło biblioteczne kl. III


język angielski – oddział przedszkolny 30.04.20r.

język angielski i geografia kl. IV-VIII 27-30.04.2020r.

informatyka kl.IV i technika kl.IV -VI
informatyka kl.VII

chemia kl.VII 28.04.20r.
chemia kl.VIII 28.04.20r.
chemia kl. VII 30.04.20r.

chemia kl. VIII 30.04.20r.

religia kl.IV -VII 28.04
religia kl.IV-VII 30.04

fizyka – klasa VII – 27.04.
fizyka – klasa VIII – 27.04.
fizyka – klasa VII – 29.04.
fizyka – klasa VIII – 29.04.

informatyka – klasa VIII – 27.04.
informatyka – klasa V – 29.04.
informatyka – klasa VI – 29.04.

Komunikat Dyrektora Szkoły

24 kwietnia, 2020

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych,
w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki
 i Szkolnictwa Wyższego. W piśmie do Ministra Edukacji Narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady napisał: „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Beata Kramarska

Komunikat Dyrektora Szkoły

24 kwietnia, 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. Przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Beata Kramarska

Wiosna w naszej szkole

22 kwietnia, 2020

Ten oto piękny widok sasanek, wita nas przed drzwiami do szkoły. Aż czuć wiosnę!

Bajka na Dzień Ziemi

22 kwietnia, 2020

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Dlatego Zespół Teatru Kultureska zaprasza nas do wysłuchania autorskiego audiobooka o tematyce ekologicznej pt. „Owca Ola Bohaterką Pola”. Audiobook porusza temat dzikich wysypisk śmieci, ochrony lasów, a także szeroko pojętej ekologii.

Zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z audiobookiem: https://youtu.be/o7ITdA3PZOw

Zapraszamy na kolejną transmisję pokazu cyrkowego

18 kwietnia, 2020

Po raz kolejny Cirque du Soleil chce nas zabrać ze sobą w świat swojej opowieści.
Zed ma połączyć ze sobą dwa światy, niebo i ziemię. Dajmy się zaprosić!!!
Bo jak zawsze jest niesamowicie!!!

Występ dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=3zuBpFgxDCI

 

Pozdrawiam serdecznie,

Dyrektor szkoły

Beata Kramarska

Kalendarium
Wrzesień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Znajdż na naszej stronie
Pokaz slajdów

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Winiarach
Winiary 169, 32-420 Gdów, tel.: 12 251 72 27 e-mail: sekretariat@spwiniary.com.pl
Copyright by www.spwiniary.gdow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone!
BIP
Skip to content